Monitoren

De provinciale en landelijke monumentenmonitors hebben een vlucht genomen in omvang en professionaliteit. Sinds 2018 is er landelijke dekking en maakt ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Routekaart duurzame monumenten gebruik van de monitorinformatie van Fenicks. Onze rol kan per opdrachtgever verschillen:

Provincie Utrecht - Erfgoedmonitor provincie van het eerste uur

Hier verzorgt Fenicks de periodieke digitale inventarisatie van niet-woonhuis-Rijksmonumenten. En maakt de provincie gebruik van de actuele Monumenten Energie Monitor.


Ook zijn de archeologische Rijksmonumenten toegevoegd aan de digitale Erfgoedmonitor.


Stichting Erkende Restauratie Kwaliteit (ERM)  - richtlijn digitaal schouwen monumenten

Onder de begeleiding van Stichting ERM heeft Fenicks een richtlijn opgesteld voor het digitaal beoordelen van de staat van onderhoud van monumenten. In samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten is daarbij ook een datastandaard voor de gemeentelijke monumenten afgesproken.


Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Deelnemer Routekaart duurzame monumenten. Leverancier van het de Monumenten Energie Monitor. Resulterend in een 0-meting aangaande de CO2 emissie van alle Rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten in Nederland.


Bekijk de talkshow op: https://www.duurzaamerfgoed.nl/actueel/19-22-april-week-van-het-duurzaam-erfgoed

Provincie Noord-Holland

Hier verzorgen wij de periodieke digitale inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten en provinciale monumenten.

Tevens maakt de provincie gebruik van de Monumenten Energie Monitor voor industrieel erfgoed en religieuze gebouwen.

Provincie Gelderland - Gelderse Monumenten Energie Monitor

Periodieke digitale inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Gelderland.

Energieverbruiksgegevens voor alle categorieën monumenten.

Provincie Groningen

Inventarisatie van alle Rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende en karakteristieke gebouwen. Beoordeling door Monumentenwacht Groningen.


Tevens zijn in de provicie Groningen op grote schaal alle circa 1.700 archeologische locaties digitaal geïnventariseerd.

Provincie Overijssel

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Overijssel sinds 2017. Met een aanvulling in 2018 en een actualisatie in 2020. Resulterend in een rapportage in 2021.

Provincie Drenthe

Opbouw digitale informatie niet-woonhuis-Rijksmonumenten ten behoeve van landelijke monitor sinds 2017. Sindsdien de is informatie periodiek bijgwerkt. Dit jaar werken de provincie Drenthe en Fenicks samen aan het opstellen van het relatieve kostenmodel.


Opname van het complete Drentse deel van de als Werelderfgoed genomineerde Koloniën van Weldadigheid.


Tevens is in Drenthe een succesvolle pilot uitgevoerd voor het digitaal opnemen van archeologische monumenten.

Provincie Noord-Brabant

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Noord-Brabant sinds 2017. Sindsdien heeft de provincie Noord-Brabant de gegevens jaarlijks laten actualiseren door Fenicks. 

Provincie Limburg

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Limburg in 2017 en 2018.

Provincie Zeeland

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Zeeland sinds 2017. Sindsdien worden in nauwe samenwerking met SCEZ

Provincie Flevoland

Opbouw digitale data niet-woonhuis-Rijksmonumenten ten behoeve van landelijke monitor.

Provincie Zuid-Holland

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten sinds 2016. Sindsdien zijn jaarlijks de gegevens bijgewerkt. Resulterend in een sprekende rapportage: https://www.erfgoedhuis-zh.nl/media/yyzdn04q/rapportage-erfgoedmonitor-pzh-2020-v2-1-digitaal.pdf.


Tevens is de provincie Zuid-Holland een van de initiatiefnemers van de groenblauwe monitor voor klimaatbestendige kastelen buitenplaatsen en landgoederen: https://www.skbl.nl/kennisprogramma-klimaatbestendige-aanpak-kbl/

Linieteam Nieuwe Hollandse Waterlinie

Inventarisatie elementen Nieuwe Hollandse Waterlinie ten behoeve van nominatie UNESCO Werelderfgoed. In samenwerking met Monumentenwacht.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Levering online dashboard landelijke monitor. Advisering standaardisering periodieke landelijke monitor.

Landelijke steekproef bepaling staat van onderhoud Rijksmonumentale woonhuizen in 2019 in samenwerking met Monumentenwacht Utrecht.

BOEi – Meerdere inventarisaties en onderzoeken monumenten.